Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO

$AKCE
$VYTVORENO

DODAVATEL
$DOD_SPOLECNOST
$DOD_JMENO
$DOD_ULICE
$DOD_MESTO $DOD_PSC
$DOD_TELEFON
$DOD_EMAIL

ODBĚRATEL
$SPOLECNOST
$JMENO
$ULICE
$MESTO $PSC
$TELEFON
$EMAIL

$POZNAMKA

Č. faktury: $CISLO_FAKTURY
Termín: $TERMIN
Záruční doba: $ZARUCNI_DOBA
Datum předání: $DATUM_PREDANI
Splatnost faktury: $SPLATNOST_FAKTURY
Splatnsost zálohové faktury: $SPLATNOST_ZALOHOVE_FAKTURY


Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

 

II. Předmět smlouvy

Dílem dle této smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících ve......................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Stavbou se rozumí dodávky a stavební práce dle položkového rozpočtu č. …, který je přílohou této smlouvy č.1 za podmínek stanovených touto smlouvou .

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost, řádně a včas, v rozsahu a kvalitě za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou a projektovou dokumentací.

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení objednateli dohodnutou cenu.

Dílo bude provedeno v termínu   ..../...../202...    -  ..../...../202...  

 

III. Změny v provádění díla a vícepráce

 1. Objednatel je oprávněn požadovat změny prováděného díla, je však povinen uhradit zhotoviteli zvýšené náklady účelně vynaložené na změny v provedení díla.
 2. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele provést i další práce nepředpokládané v této smlouvě pouze v případě, že jsou nezbytně nutné pro realizaci stavby a zhotovitel je na takový druh a rozsah prací technicky a odborně vybaven.
 3. Jiné práce (tzv. vícepráce) je možno po zhotoviteli požadovat pouze na základě jeho souhlasu a po vzájemné dohodě smluvních stran. Jiné práce je možné dohodnout zápisem do stavebního deníku.
 4. V případě, že dojde po dohodě smluvních stran k rozšíření předmětu díla nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce) je nutno tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku dohodnout výši ceny díla a zároveň upravit termín dokončení díla. 

 

IV. Lhůta plnění díla

 1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do zahájení prací zhotovitelem.
 2.  Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne ....../....../202...
 3. Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do ....../....../202...
 4. V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění díla bez zavinění zhotovitele a má podstatný vliv na postup prací (zejména nepříznivé klimatické podmínky), je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku. O tomto zápisu ve stavebním deníku bude do 24 hodin písemně informován (e-mailem) objednatel. O dobu, po kterou se práce přerušily, se pak prodlouží doba plnění.

 V. Cena za dílo a platební podmínky

 

Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo podle rozpočtu

 

 

 

$POLOZKY

 


Cena celkem: $CENA_CELKEM    
Cena celkem vč. DPH: $CENA_CELKEM_DPH

 

Cenu díla může objednatel snížit o cenu neprovedených prací a dodávek a zvýšit o vícepráce viz čl. III. smlouvy.

 

VI. Provádění díla

 1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno.
 2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště  ...../...../202..
 3. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel.
 4. Smluvní strany se dohodly, že teprve dnem předání díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení díla, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám.
 5. Zhotovitel se již seznámil se stavem staveniště a neshledal žádné důvody, které by mu bránily v řádném zahájení prací a řádnému provedení díla dle této smlouvy.    

VII. Předání a převzetí díla

 1. Smluvní strany se dohodly na předání díla zhotovitelem po úplném dokončení příslušné etapy dle čl. IV. odst. 4.3.
 2. Předání a převzetí díla bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli, že dílo je dokončeno a způsobilé k předání a převzetí. Po prohlídce díla, které se zúčastní objednatel a zhotovitel, bude sepsán zápis o předání a převzetí díla, jimi podepsaný (dále jen „předávací protokol“).
 3. V případě, že při předání díla budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky díla, které nebrání jeho užívání, zapíšou se tyto do předávacího protokolu a po jejich odstranění bude sepsán zápis o odstranění drobných vad a nedodělků, podepsaný oběma smluvními stranami.
 4. Ke dni předání díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na díle způsobené.

VIII. Záruka

 1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem.
 2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech díla stanovených touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti sjednaným ve smlouvě.
 3. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba díla trvá 24 měsíců ode dne, kdy dojde k předáni jednotlivých etap na základě předávacího protokolu .
 4. Záruční doba se netýká součásti díla, kde výrobce udává jinou délku záruční doby z titulu vystavených záručních listů, přičemž v těchto případech platí doba uvedená na těchto záručních listech. Záruční listy jsou objednateli předány při podpisu Předávacího protokolu a podpisem na jejich kopiích objednavatel stvrdí jejich převzetí. Vady plynoucí na podkladě těchto záručních listů uplatní objednatel přímo u výrobce.
 5. Záruka je vyloučena, pokud s předmětem nakládá objednatel, jeho pracovníci, jím pověření nebo třetí osoby neodborně či nesprávně nebo jej nekvalitně udržují. Dále pak, pokud jsou opravy nebo změny provedeny třetí osobou, která nemá pro provedení opravy nebo změny odpovídající kvalifikaci, nebo vestavěním částí cizího původu (to se netýká změn, které prokazatelně nemají vliv na závady stavby). Stejně tak je vyloučena záruka na přirozené opotřebení, tak jako škody způsobené vyšší mocí (škody způsobené živelnou pohromou apod.).
 6. V případě prodlení se zaplacením faktury o více jak 14 dní ode dne splatnosti, pozbývá fakturovaná část díla záruku do doby jejího řádného zaplacení na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Stejně tak bude reklamovaná vada díla odstraněna až po úplném uhrazení fakturované částky zhotoviteli.
 7. V případě oprávněné reklamace objednatelem je zhotovitel povinen neprodleně zahájit práce na odstranění reklamované vady, nejpozději však do 30-ti dnů od obdržení oznámení o reklamaci.
 8. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 30-ti dnů od jejich nahlášení, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta.

 

IX. Smluvní pokuty, úroky z prodlení

 1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty a úroky z prodlení:
 • Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla úrok z prodlení ve výši 0,01% z ceny díla za každý den prodlení.
 • Za prodlení objednatele s platbou faktury vystavené zhotovitelem v souladu s touto smlouvou úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
 • Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za dílo započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti.

 X. Odstoupení od smlouvy

 1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v  případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.
 2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním termínu.
 3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení se splněním termínu realizace díla o více než 30 dnů.
 4. Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto smlouvou.
 5. Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s čl. II. této smlouvy.
 6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
 7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. X. odst. 3 se objednatel stane vlastníkem již zabudovaných konstrukcí a materiálů.
 8. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. 

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami a nebo zápisem do stavebního deníku.
 2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

 

Přílohy smlouvy

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou všechny níže uvedené přílohy.

 

 

 • ……………………………………………………………………………………………

 

 

 • …………………………………………………………………………………………...                                

 

 

 Za objednatele                                                                                                                                         Za zhotovitele

 

V.............dne..............                                                                                                                              V..............dne..............